Home » Usluge » Tretman otpadnih voda

Tretman otpadnih voda

The services we provide in this field:

 • Izrada dokumentacije na nivou idejnih i glavnih projekata prikupljanja i odvođenja otpadnih voda (fekalne i oborinske kanalizacije), sanitarno-tehnoloških voda i uređaja za tretman otpadnih voda,
 • Projektovanje, provođenje tenderskog postupka, te konsultantske usluge,
 • Analize produkcije otpadnih voda,
 • Hidraulički proračuni i analize,
 • Asistiranje i pomoć za primjenu projekata u procesima tenderisanja i ugovaranja,
 • Nadzor nad izvođenjem radova,
 • Studije upravljanja fekalnim i oborinskim vodama,
 • Studije upravljanja uređajima za tretman otpadnih voda,
 • Izrada projektne dokumentacije za projekte obalnih kolektora,
 • Revizije projekata odvođenja i tretmana otpadnih voda i izrada projektnih zadataka,
 • Studije izvodljivosti,
 • Elaborati o ispuštanju otpadnih voda sa uređaja za tretman otpadnih voda

Najznačajniji projekti:

 • Projekat otpadnih voda i vodovoda Cazina – Projektna podrška (Klijent: NAMA Consulting Engineers and Planners S.A. Grčka, JKP Vodovod Cazin),
 • Studija odvodnje i tretmana otpadnih i oborinskih voda u Kantonu Sarajevo (Klijent: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo),
 • Glavni projekat za prečišćavanje otpadnih voda Karići, Općina Jajce (Krajnji korisnik: Općina Jajce),
 • Projekat glavnih obalnih kolektora središnje zone Grada Mostara_Idejni i glavni projekat (Klijent:Mott MacDonald),
 • Glavni projekat kanalizacije u naselju Podmilačje i glavni projekat odvođenja otpadnih voda grupe naselja desne obale rijeke Vrbas – Dnoluka, Općina Jajce (Klijent:Općina Jajce),
 • Projektna dokumentacija za sanaciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Široki Brijeg 10 000 ES, Idejno rješenje i idejni projekat (Klijent: Grad Široki Brijeg),
 • Revizija glavnog projekta postrojenja za tretman otpadnih voda Mostar, kapaciteta 100.000 ES,
 • Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Živinica (Klijent: JKP Komunalno, Živinice).