Home » Usluge » Kontrola rijeka (zaštita od poplava, upravljanje poplavnim rizikom i regulacije)

Kontrola rijeka (zaštita od poplava, upravljanje poplavnim rizikom i regulacije)

Usluge iz oblasti kontrole rijeka:

 • Izrada dokumentacije na nivou idejnih i glavnih projekata regulacija rijeka i zaštite od voda,
 • Revizije projekata iz oblasti regulacije i zaštite od voda,
 • Revizije sa prijedlozima mjera za zaštitu od poplava,
 • Nadzor nad izvođenjem radova,
 • Hidrološki i hidraulički proračuni i analize,
 • Uspostavljanje operativnog prognostičkog matematskog modela,
 • Ažuriranje i izrada hidroloških studija,
 • Izrada elaborata,
 • Izrada metodologija za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava,
 • Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava,
 • Izrada operativnih planova odbrane od poplava (na svim nivoima),
 • Izrada izvještaja analize uticaja poplava,

Najznačajniji projekti:

 • Tehnička podrška razvoju hidrološkog prognoznog sistema predviđanja poplava za sliv rijeke Save (Faza 1. Rijeka Bosna) (Klinet: UNDP BiH),
 • Uspostava sistema predviđanja poplava u realnom vremenu za sliv rijeke Vrbas u Bosni i Hercegovini (Klijent: UNDP BiH),
 • Ažuriranje Hidrološke studije površinskih voda , sliv rijeke Vrbas na području Federacije BiH (1959-2016) (Klijent: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo),
 • Izrada mapa ugroženosti i rizika od poplava za sliv rijeke Vrbas u Bosni i Hercegovini (Klijent: UNDP BiH),
 • Predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijekSave u FBiH – Pilot projekat Rijeka Una u FBiH (Klijent: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo),
 • Revizija projektne dokumentacije, idejnog i glavnog projekta- zaštita od poplava rijeke Drine (Klijent: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih objekata Banja Luka),
 • TG 26: Službena revizija glavnih projekata sa prijedlogom mjera za zaštitu od poplava na sjeveru, sjeverozapadu i sjeveroistoku Republike Srpske (Klijent: JU „Vode Srpske“, Bijeljina)
 • Glavni projekat -Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od Gradskog mosta, dužine cca 1,8 km (Klijent: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo),
 • Izrada elaborata za čišćenje riječnih korita i izrada izvedbenog projekta regulacije riječnih tokova u ruralnim dijelovima grada Doboja (Paklenica, Lukavica i Veličanka rijeka, i kanala u selu Božinci Donji),
 • Kantonalni operativni plan odbrane od poplava za Bosansko-Podrinjski kanton, Goražde (Klijent: Ministarstvo ekonomije Bosansko-Podrinjskog kantona, Goražde),
 • Federalni operativni plan odbrane od poplava (i nadogradnja plana) (Klijent: Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo).